Geesteren 2030

06-11-2015 om 01:00 uur

Op 8 oktober jl. heeft een afvaardiging van Stichting Dorpsbelang Geesteren en ondernemers in klein comité gesproken met wethouder Roy de Witte en mevr. Janneke Preuter namens Gemeente Tubbergen over Geesteren 2030.

Zoals bekend laten de demografische cijfers voor deze regio een mogelijke krimp zien. Geesteren hoort bij de zogenaamde anticipeergebieden. Een anticipeergebied is een gebied waar op iets langere termijn krimp wordt verwacht. Hier zal de krimp minder sterk zijn en is de onzekerheid  over de toekomst groter.

 

In deze toekomstvisie voor mijn dorp Geesteren 2030 gaat de gemeente uit van Geesteren als ldquo;anticipeergebiedrdquo;.

In gebieden ziet men een aantal vraagstukken ontstaan op de korte en lange termijn:

De voorziene huishoudenskrimp kan resulteren in een vicieuze cirkel van dalende woningprijzen, leegstand, concentratie van kansarmen en leefbaarheidsproblemen. Waarbij in eerste instantie het aantal oudere huishoudens toeneemt (evt. aanpassing van de woningvoorraad). Als de geboortecohorten 1945-1970 hun woningen achterlaten zal dit een toename vormen van de problematiek.;

Krimp van de potentiële beroepsbevolking (mogelijk afgezwakt door hogere arbeidsparticipatie) kan leiden tot een tekort aan arbeidskrachten. Waarbij landelijk een tekort aan arbeidskrachten wordt verwacht in de technische sectoren en de zorg;

Het draagvlak voor bepaalde voorzieningen, zoals winkels en andere consumentendiensten, neemt af door de bevolkingskrimp. Verschuivingen in de bevolkingssamenstelling (afname van het aantal jongeren tegenover een toename van het aantal ouderen) hebben effecten op het draagvlak van verschillende typen voorzieningen die vooral op deze groepen zijn gericht. Zoals culturele, recreatieve en zorgvoorzieningen;

De woon-werkmobiliteit daalt mogelijk, terwijl het recreatieve verkeer in eerste instantie juist zal toenemen door vergrijzing.

Een daling van het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd leidt het komende decennium tot daling van de leerlingenaantallen en minder vraag naar andere op kinderen gerichte voorzieningen.

 

Het aanbod van voorzieningen wordt echter niet alleen bepaald door sociaal-demografische ontwikkelingen (zoals ontgroening of vergrijzing). Andere factoren zijn minstens zo belangrijk, zoals het economische klimaat, technologische ontwikkelingen, wetgeving, veranderend (keuze) gedrag van consumenten, de cultuur/mentaliteit etc. Ook kan het vraag en aanbod wijzigen door sociaal-demografische ontwikkelingen bijvoorbeeld: waar ontgroening het draagvlak van scholen en sportvoorzieningen verkleint, vergroot vergrijzing het draagvlak van zorgvoorzieningen en culturele en recreatieve voorzieningen.

 

Met ldquo;Geesteren,  mijn dorp 2030rdquo; willen diverse geledingen, betrokken inwoners, gemeente werken aan een leefbaar Geesteren voor nu en de toekomst.

Daarom is het van belang om het zogenaamde ldquo;DNArdquo; van Geesteren te onderzoeken. Hierbij gaan wij uit van historie, bevolkingsopbouw en onderlinge verstandhoudingen.

Grondslag voor een verdere visie is een data-ananalyse.

Met betrokken inwoners van Geesteren wil men gaan nadenken over de toekomst van Geesteren.

Hoe zit Geesteren er over 15 jaar uit?

Waar kan het dorp versterkt, hoe houden we Geesteren leefbaar?

Hoe gaan we zo goed mogelijk met de ontwikkelingen die op Geesteren afkomen om?

Met betrokken inwoners van Geesteren willen men hierover gaan nadenken, waarbij de Gemeente Tubbergen aan onze zijde nadrukkelijk meedenkt.

In dit verband is mevr. Janneke Preuter namens de gemeente de directe contactpersoon. Zij draagt zorg voor de korte lijnen en de nodige ondersteuning in samenspraak met wethouder de Witte.

 

Heeft u belangstelling om mee te denken?

Stuur een mail naar secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl om dit kenbaar te maken.

  Bron: Dorpsbelang Geesteren

Het weer

woensdag 7 juni

19.4°

Ochtend 9.9°
Avond 18.9°
Nacht 10.9°
Min. 9.1°
Max. 21.7°

Zon op: 03:13 uur
Zon onder: 19:50 uur

Meer weer

Gebruikerslogin