Verslag bijeenkomst 2 Geesteren 2030

08-07-2016 om 02:00 uur

Verslag MijnGeesteren 2030

23 juni 2016

Erve Kampboer Geesteren

1. Opening

Herman Huis in rsquo;t Veld opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Er zijn een groot aantal afmeldingen. Namens de LTO is ook iemand aangeschoven die de agrariers en mensen in het buitengebied kan vertegenwoordigen.

Daarna geeft hij het woord aan Bernard Knuif van de gemeente die de avond verder zal leiden.

2. Presentatie Hans Peter Benschop

Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel houdt een presentatie over trends en ontwikkelingen. Zijn motto is ldquo;De toekomst is open, maar niet leegrdquo;. Hiermee bedoelt hij dat er veel mogelijk is, maar dat bepalend is wie je bent en wat je startsituatie is. Aan de hand van een aantal diarsquo;s licht hij de huidige situatie van Geesteren toe:

- Vergrijzing zorgt voor een andere wereld. En dit is niet alleen een bedreiging, want het is een bevolkingsgroep die veel vrije tijd heeft en gemiddeld genomen veel te besteden heeft.

- Geesteren is in Overijssel een relatief vermogende gemeente.

- Jongeren trekken weg, maar niet meer dan vroeger.

- Woningbouw leidt mogelijk tot leegstand en daling van de huizenwaarde van huidige woningen. Wees dus voorzichtig met woningbouw.

Daarna bespreekt hij drie grote themarsquo;s die bepalend zijn voor de toekomst:

1. Techniek

- Techniek gaat een grote impact krijgen, maar onduidelijk si nog wat precies.

- Techniek kan leiden tot extra leegstand en tegelijk ook een oplossing zijn voor leegstand. Het gaat om het slim gebruik maken van nieuwe technologieën.

- Techniek zal leiden tot groei van werkgelegenheid.

- De afgelopen jaren is met name in perifere dorpen de werkgelegenheid sterker gestegen dan in grote steden.

- Maak gebruik van bijvoorbeeld glasvezelinternet en leegstaande schuren voor nieuwe bedrijvigheid.

2. Andere werkgelegenheid

- De landbouw en industrie nemen af als sectoren waar veel werkgelegenheid is.

- De dienstensector neemt toe.

- Zorg ervoor dat het mogelijk is dat boeren erven een nieuwe bestemming kunnen krijgen. En probeer dat voor elkaar te krijgen in Geesteren.

3. Andere overheid

- Een trend die ook in de gemeente Tubbergen voorkomt is een overheid die een beroep doet op de maatschappij om meer zelf te doen.

- Met name in de zorg komt dit voor

- In de maatschappij is er een grote groep die minder zorg krijgt dan ze zou willen. Vaak is er sprake van vraagverlegenheid.

Keuzes

Hans Peter houdt de groep een aantal keuzes voor die gemaakt kunnen worden om richting te geven aan de toekomst:

- Wordt Geesteren een Zorgzaam Dorp? Ontwikkel bijvoorbeeld een zorgcorporatie en realiseer voorzieningen voor hulpbehoevenden.

- Wordt Geesteren een Duurzaam Dorp? Begin dan een energiecollectief, werk aan biovergisters, zonnepanelen, isolatie van woningen etc.

- Wordt Geesteren een Toeristisch Dorp? Streef dan toeristische voorzieningen na. Denk aan goede routes, slaapplaatsen en aantrekkelijke horeca.

- Wordt Geesteren een Slim Dorp? Zoek dan samenwerking met het onderwijs.

- Wordt Geesteren een Werkdorp? Maak dan gebruik van nieuwe technologieen, investeer in de lokale economie. Of probeer een creatief dorp te worden.

3. Aan de slag met themarsquo;s

Er wordt eerst kort gesproken of de themarsquo;s die tijdens de eerste bijeenkomst genoemd zijn nog steeds de juiste zijn. Hierover ontstaat enige discussie. Uiteindelijk worden de themarsquo;s benoemd. Vanwege de opkomst van 16 personen worden 5 groepen gevormd:

1. Sport en verbinden

2. Verkeer, bereikbaarheid, planologie, woningbouw, mobiliteit en leefbaar buitengebied (VBPW ML)

3. Voorzieningen

4. Lokale economie en werkgelegenheid

5. Zorg

Aan de hand van hulpvragen worden deze themarsquo;s als volgt uitgewerkt:

1. Sport en Verbinden

In 2030 is er een omni-sportvereniging in Geesteren die leidt tot:

- Gebruik en clustering van faciliteiten

- Verenigingen versterken elkaar

- Behoud van keuzemogelijkheden aan de sport

- Aantrekkende rol/ functie voor de kleine kernen om Geesteren heen.

We moeten rekening houden met:

- Vergrijzing

- Dalende leden aantallen

- Ander vraag aan verenigingen, namelijk gezelligheid in breedtesport en bewegen zonder competitie.

- In stand houden van voorzieningen wordt steeds moeilijker, ook door de terugtrekkende overheid.

We moeten keuzes maken:

- Niet alle sporten kunnen we overeind houden in alle dorpen, er is een minimale kritische omvang nodig.

- Samenwerking binnen dezelfde sport moet plaatsvinden om de sport overeind te houden binnen de gemeente. Door clustering kun je een sport in stand houden.

Wat gebeurt er al:

- Ontwikkeling sportplein

- gesprekken met verenigingen over clustering

- gesprekken over het in stand houden van maatschappelijk vastgoed ( niet alles in stand blijven houden)

We betrekken:

- Sportverenigingen, besturen, gemeente.

Wat is er nodig om dit te bereiken:

- Ruimer denken, buiten kaders denken en verder denken dan het eigen belang.

2. Verkeer, bereikbaarheid, planologie, woningbouw, mobiliteit en leefbaar buitengebied (VBPW ML)

In 2030 heeft Geesteren een leefbaar buitengebied door:

- Combinatie intensieve landbouw en creativiteit, specialisering en beleving, ofwel Toerisme!

- We graven klazien ut Zalk op

In 2030 is Mobiliteit in Geesteren optimaal door:

- Uitjes voor ouderen om vereenzaming tegen te gaan (appeltaart met Klazien)

- Openbaar vervoer is in 2030 niet relevant

In 2030 ziet Geesteren op gebied van planologie en woningbouw er zo uit:

- Winkels zijn gecentraliseerd, rondom de kerk vanaf Harry

- Met gezellige centrale terrassen

- Het centrum is autoluw

- Er vindt ruilverkaveling plaats: een woning in het centrum wordt winkel en een winkel buiten het centrum wordt woning.

In 2030 is het centrum van Geesteren autoluw en verkeersveiligheid is opgelost, hierdoor wordt Geesteren leefbaarder.

Vanwege  het grote aantal themarsquo;s moeten we met alle trends rekening houden.

In Geesteren zijn wat betreft leefbaar buitengebied hier al mee bezig:

- Sand, Webbink, Herterij, Otje, Zorgboerderij.

Aanvulling zou kunnen zijn:

- Kinderboerderij, Beauty Farm en Wellness

Betrokken moeten hierbij zijn:

- Gemeente

- Plaatselijke cultuurliefhebbers

- IPDB en VVMW ?

                                 ____

Om dit te realiseren moet nog een bult gebeuren___/         \___

3. Voorzieningen

Op dit moment hebben we de volgende voorzieningen in Geesteren:

A. Winkelpanden

A. Banken

A. Post/ Pakket

A. De Aanleg

B. Bibliotheek

C. School

C. Sportvoorzieningen

D. Zorgvoorzieningen

D. Erve Kampboer

D. Cultureel

E. Kerk

F. Openbaar vervoer

In 2030 zijn die per cluster als volgt doorontwikkeld:

A.     Een beleefwinkel waarin streekproducten worden verkocht en waar workshops worden gegeven. Verder zijn er voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, ander voorbeeld is een kapper in combinatie met boodschappen. Om dat te realiseren moeten we een centrum maken waar dat beschikbaar is.

B.     De bieb bestaat niet meer in de huidige vorm, nog wel digitaal.

C.    Er is een nieuwe school van Excellente kwaliteit. Sport, Cultuur en Onderwijs wordt in een combinatie aangeboden.

D.     Er is een combinatie van Zorg, Actief, Muziek. En dit is centraal aanwezig in Geesteren, bijvoorbeeld in en rondom erve Kampboer.

E.     De kerk is in 2030 beschikbaar/ gereed voor de voorzieningen zoals genoemd onder A.

F.     Openbaar vervoer in 2030 bestaat uit lsquo;sharingrsquo;; het gemeenschappelijk gebruiken van vervoersmiddelen.

De ontwikkeling is geïllustreerd als een vliegwiel. We starten met Sport Onderwijs, daarna Zorg en Cultuur rondom Erve Kampboer en tot slot Beleving in en rond het centrum en de kerk.

De partijen die hier bij betrokken moeten worden zijn ondernemers, onderwijs en overkoepelend de overheid.

4. Lokale economie en werkgelegenheid

Op dit moment zien we de volgende groepen ondernemers:

1. Agrariërs

2. Industrie

3. Winkeliers

4. Bouwnijverheid

5. Horeca

6. Toerisme

7. Hoveniers/ ZZP

 

Richting 2030 zien we dat ze de volgende ontwikkeling doormaken:

1. Minder bedrijven, schaalvergroting. Hierdoor vrijkomende gebouwen en schuren die weer door glasvezel en ICT werkgelegenheid ingevuld kunnen worden.

Ook zien we nieuwe bedrijfsvestigingen in Geesteren. Tot slot komt neemt het gebruik van biovergisting en het daarmee leveren van energie toe.

2. Deze tak richt zich meer op metaal en hout. En zoekt nadrukkelijk de verbinding met technologie.

3. Winkeliers zoeken de digitale snelweg op. Ze gaan meer samenwerken, bijvoorbeeld een gezamenlijke webshop. Denk hierbij een combinatie van de bakker/ plus en de slager.

4. Er is een gebrek aan vakmensen, we moeten dus investeren dat deze beschikbaar blijven.

5, 6, 7, zijn nog niet uitgewerkt, de tijd was te kort.

5. Zorg

In 2030 is er een toenemende zorgvraag door 40+, dus niet alleen 60+. Dit leidt tot eenzaamheid.

We moeten rekening houden met de ontwikkeling in techniek waaronder domotica. Ook personele ondersteuning en door participatie is een ontwikkeling.

Op dit thema hoeven we geen keuze te maken want de maatschappij bepaalt dit (grotendeels) zelf.

In Geesteren is er al een Verpleeghuis van TMZ. Ook zijn er voorzieningen en activiteiten gericht op toekomstbestendig wonen. Tot slot is www.geesteren1.nl een medium waar zorgvraag en aanbod elkaar kan vinden.

Met dit thema zijn bezig: Dorpsbelang, zorginstellingen, vrijwilligers en mantelzorgers, Noaberteam, Gemeente en verenigingen zouden er meer bij betrokken kunnen worden.

Iets wat anders of beter moet is het activeren van de zorgvragers.

Afsluiting

Aan het einde van de avond werd nog even teruggeblikt. Er is bij de aanwezigen duidelijk de behoefte om nu concreet aan de slag te gaan. Omdat besloten is om op 22.00 uur te eindigen kwamen we niet toe om afspraken te maken over de invulling van de werkgroepen en hoe die nu verder gaan.

Het volgende is afgesproken:

- Herman en Bernard organiseren in september nog eenmaal een gezamenlijke avond.

- Voorafgaand aan die avond denkt iedereen na in welke werkgroep hij of zij deel wil nemen. Ook denkt iedereen na of hij/ zij voorzitter wil worden van deze werkgroep.

- Tijdens de avond worden afspraken gemaakt hoe de werkgroepen gaan werken en wat ze opleveren. Ook de onderlinge samenwerking  tussen werkgroepen wordt besproken.

- Herman en Bernard zijn gevraagd om alvast een format of iets dergelijks te bedenken aan de hand waarvan de werkgroep aan de slag kan gaan.

 

Bron: Dorpsbelang Geesteren

Het weer

woensdag 7 juni

19.6°

Ochtend 10.2°
Avond 19.8°
Nacht 11.8°
Min. 8.7°
Max. 22.0°

Zon op: 03:13 uur
Zon onder: 19:50 uur

Meer weer

Gebruikerslogin